Otwarte: pon-pt: 6-18

  ul. Bursztynowa 5, 31-213 Kraków

Księgowość

1) Pełna księgowość – prowadzenie ksiąg rachunkowych

• przygotowywanie polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont;
• implementacja Zakładowego Planu Kont i zasad wyceny bilansowej w grupie;
• aktualizacja polityki rachunkowości, planów kont;
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych oraz dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych według zatwierdzonego przez Klienta planu amortyzacji;
• miesięczne uzgadnianie kont księgowych oraz prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności;
• sporządzanie i składanie deklaracji w zakresie ubezpieczeń społecznych;
• sporządzanie i składanie sprawozdań dla GUS i NBP.
• prowadzenie ewidencji umożliwiającej sporządzanie wymaganych przepisami prawa deklaracji/rozliczeń z tytułu:
– podatku od towarów i usług (w tym wysyłka pliku JPK Vat)
– podatku dochodowego od osób prawnych;
– podatku dochodowego od osób fizycznych;
– innych podatków i opłat.

 

2) Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Przedsiębiorcom zobowiązanym do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów proponujemy pełny zakres usług prowadzenia KPIR:

• bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
• naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
• prowadzenie rejestrów podatku VAT, przygotowanie pliku JPK
• obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
• sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta miesięcznych/kwartalnych deklaracji do Urzędu Skarbowego (VAT, JPK)
• sporządzanie rocznych zeznań podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
• reprezentowanie przez US i ZUS podczas kontroli
• prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą
• rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów (WNT, WDT), importu i eksportu usług
• sporządzanie miesięcznych/kwartalnych informacji podsumowywujących (VAT – UE)
• zamykanie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) na koniec każdego roku podatkowego przy uwzględnieniu dostarczonego przez Klienta spisu z natury (doradztwo związane ze sporządzeniem spisów z natury)
• rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonych ewidencji

 

3) Ryczałt, karta podatkowa

Przedsiębiorcom rozliczającym się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej oferujemy następujące usługi:

• prowadzenie ewidencji przychodów;
• wprowadzanie zapisów do ewidencji przychodów na podstawie otrzymanych od Klienta dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczej spełniających wszystkie wymagania, o których mowa w przepisach prawa podatkowego, oraz dowodów wewnętrznych na podstawie dodatkowych ewidencji;
• sporządzanie dokumentów wewnętrznych;
• prowadzenie rejestrów podatku VAT, przygotowanie pliku JPK Vat
• sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta miesięcznych/kwartalnych deklaracji do Urzędu Skarbowego (VAT, JPK)
• prowadzenie wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażanie zgodnie z art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
• udzielanie wyjaśnień z zakresu dokumentów, zapisów księgowych;
• zamknięcie i rozliczenie ewidencji przychodów na koniec każdego roku podatkowego;
• prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą.