Księgowość

W ramach tych usług wykonujemy kompleksową obsługę księgową, a także wyprowadzamy zaległości księgowe. Zakres oferowanych usług księgowych obejmuje przede wszystkim:

Księgowość – prowadzenie ksiąg rachunkowych

  • zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz obowiązującym stanem prawnym;
  • przygotowywanie polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont;
  • implementacja Zakładowego Planu Kont i zasad wyceny bilansowej w grupie;
  • aktualizacja polityki rachunkowości, planów kont;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych oraz dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych według zatwierdzonego przez Klienta planu amortyzacji;
  • miesięczne uzgadnianie kont księgowych oraz prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności.

Prowadzenie ewidencji rozliczeń z tytułu podatków

  • prowadzenie ewidencji umożliwiającej sporządzanie wymaganych przepisami prawa rozliczeń z tytułu:

- podatku od towarów i usług; 

- podatku dochodowego od osób prawnych;

- podatku dochodowego od osób fizycznych;

- innych podatków i opłat.

  • sporządzanie i składanie deklaracji w zakresie ubezpieczeń społecznych;
  • sporządzanie i składanie sprawozdań dla GUS i NBP.

 

Prowadź księgowość z biurem rachunkowym Kaber!

Zapraszamy do współpracy.